kramam (routine)/timings

srI:
srImathE satakOpAya nama:
srImathE rAmAnujAya nama:
srImadh varavaramunayE nama:

Daily routines

 • Daily
  • Morning
   • viswarUpam(6 – 6.30 am)
   • thiruppaLLiyezhuchi, thiruppAvai (7.30 am)
   • sARRumuRai at perumAL/emperumAnAr sannidhi (8.30pm)
   • thiruppaLLiyezhuchi and thiruppAvai – munnadi/pinnadi – gOshti and sARRumuRai at AzhwAn sannidhi and mAmunigaL sannidhi
  • Evening 
   • AzhwAr/AchAryar thirunakshathram – thiruppallANdu, kaNNinuN chiruthAmbu, sva (own) prabhandham (5.30 pm)
   • If no sva prabhandham – thiruppallANdu, kaNNinuN chiruthAmbu, rAmAnusa nURRanthAdhi (5.30 pm)
   • sARRumuRai
   • mAmunigaL sannidhi
    • upadhEsa rathina mAlai – munnadi pinnadi (6.15 pm)
    • sARRumuRai
 • Friday – evening – thAyAr puRappAdu inside (siriya thirumadal) (5.15 pm)
 • thiruvAdhirai
  • emperumAnAr thirumanjanam (12.30pm)
  • thiruppAvai/sthOthra pAdam sEvAkAlam (4pm)
  • sARRumuRai
  • puRappAdu (5.30pm)
  • kOil thiruvAimozhi munnadi/pinnadi gOshti and sARRumuRai (7.30pm)
 • punarpUsam – evening – srI rAmar puRappAdu (perumAL thirumozhi) (5.15 pm)
 • thirumUlam
  • mAmunigaL purappAdu – rAmAnusa nURRanthAdhi gOshti (5.15 pm)
  • emperumAnAr sannidhi – upadhEsa rathina mAlai (6 pm)
  • mAmunigaL managaLAsAsanam – inside purappAdu – with dhAti panchakam and yathirAja vimsathi gOshti
  • mAmunigaL sannidhi – thiruvAimozhi nURRanthAdhi (6.30 pm)
 • sravaNam (thiruvONam) – Adhi kEsavan puRappAdu  (mudhal thiruvanthAdhi) (5.15 pm)
 • pancha parvam – mAsa pravEsam, EkAdhasi, amAvAsyai, paurNami 
  • thirumanjanam – perumAL, ubhaya nAchiyArs
  • purappAdu (5.15 pm) 
   • if thiruvAdhirai, emperumAnAr will accompany emperumAn in the puRappAdu
   • if thirumUlam, mAmunigaL will accompany emperumAn in the puRappAdu

nithyappadi (aruLicheyal kramam – evenings on non-uthsavam days)

 • thiruppallANdu,  kaNNinuN chiruthAmbu – munnadi pinnadi (Except swAthi, kaNNinuN chiruthAmbu is recited every day)
 • thiruvEnkata patthu (pAsurams related to thiruvEnkatamudaiyAn) – recited twice every month
  • periyAzhwAr thirumozhi – pUcchUttal, kAppidal, chenniyOngu
  • nAchiyAr thirumozhi – viNNila mElAppu
  • perumAL thirumozhi – UnERu chelvatthu
  • periya thirumozhi – thAyE thanthai
  • thiruvAimozhi – ozhivil kAlam, ulagamuNda peruvAyA, kangulum pagalum
 1. aswini – rAmAnusa nURRanthAdhi
 2. bharani – rAmAnusa nURRanthAdhi
 3. kArthigai – thirukkurunthANdagam, thirunedunthANdagam
 4. rOhiNi – thiruppallANdu – munnadi pinnadi, thiuvEnkata patthu – munnadi pinnadi, kaNNinuN chiruthAmbu – munnadi pinnadi, amalanAdhi pirAn
 5. mrugasIrsham – rAmAnusa nURRanthAdhi
 6. thiruvAdhirai – rAmAnusa nURRanthAdhi
 7. punarpUsam – perumAL thirumozhi
 8. pUsam – rAmAnusa nURRanthAdhi
 9. Ayilyam – rAmAnusa nURRanthAdhi
 10. magam – nAnmugan thiruvanthAdhi
 11. pUram – nAchiyAr thirumozhi – munnadi pinnadi
 12. uthram – rAmAnusa nURRanthAdhi
 13. hastham – rAmAnusa nURRanthAdhi
 14. chithrai – thiruppallANdu – munnadi pinnadi, thiruvEnkata pathu – munnadi pinnadi, amalanAdhi pirAn – munnadi pinnadi, kaNNinuN chiruthAmbu
 15. swAthi – thiruppallANdu, pUcchUttal, kAppidal, from mAdhavatthOn to chenniyOngu – all munndai pinnadi
 16. visAkam – thiruviruttham
 17. anusham – rAmAnusa nURRanthAdhi
 18. kEttai – thirumAlai
 19. thirumUlam – upadhEsa rathina mAlai
 20. pUrAdam – rAmAnusa nURRanthAdhi
 21. uthrAdam – rAmAnusa nURRanthAdhi
 22. thiruvONam – mudhal thiruvanthAdhi
 23. avittam – iraNdAm thiruvanthAdhi
 24. sathayam – mUnRAm thiruvanthAdhi
 25. pUrattAdhi – rAmAnusa nURRanthAdhi
 26. uthrattAdhi – rAmAnusa nURRanthAdhi
 27. rEvathi – rAmAnusa nURRanthAdhi

dhanur mAsam kramam

 • viswarUpam
 • thiruppaLLiyezhuchi and thiruppAvai gOshti and sARRumuRai in perumAL/emperumAnAr sannidhi
 • mArgazhi special – thiruppAvai nAL pAttu (daily 1 pAsuram will be recited in sequence) and kOthai piRanthavUr pAsuram
 • ANdAL, nammAzhwAr and emperumAnAr vAzhi thirunAmams
 • panchAnga sravaNam
 • thiruppaLLiyezhuchi and thiruppAvai munnadi/pinnadi gOshti and sARRumuRai in the following sannidhis
  • thAyAr sannidhi
  • rAmar sannidhi
  • vENu gOpAlan sannidhi
  • mAmunigaL sannidhi
  • kUrathAzhwAn sannidhi

 perumAL brahmOthsava kramam

 • Morning
  • chakkarathAzhwAr puRappAdu for bali (offerings to dhEvathAs) around the town
  • puRappAdu for Adhi kEsava perumAL around the town with iyaRpA gOshti.
  • perumAL returns to mirror room. 
  • iyal sARRumuRai in front of emperumAnAr at his sannidhi.
 • Afternoon
  • thirumanjanam for perumAL, thAyArs, sEnai mudhaliyAr, chakkarathAzhwAr and mAmunigaL.
 • Evening
  • chakkarathAzhwAr puRappAdu for bali (offerings to dhEvathAs) around the town
  • Adhi kEsava perumAL puRappAdu in vAhanam with iyaRpA, mudhalAyiram, periya thirumozhi gOshti.
  • perumAL returns to kaNNAdi aRai (mirror room)
 • Special activities
  • 3rd day garuda vAhanam – emperumAnAr participates in morning puRappAdu, thirumanjanam.
  • 6th day chUrNAbishEkam (if thirumUlam, mAmunigaL participates in chUrNAbishEkam and afternoon thirumanjanam)
  • 7th day rathOthsavam – perumAL spends the day at piLLai maNdapam
  • 8th day vana vihAram – perumAL along with emperumAnAr goes to vanabhOjana maNdapam and then arrives at yathirAja jIyar mutt. undergoes thirumanjanam there. In the evening puRappAdu, emperumAnAr and thirumangai AzhwAr participate in vEdupaRi uthsavam
  • 9th day – thIrthavAri
  • 10th day – sapthAvaraNam – thiruvAimozhi recital

chithrai thiruvAdhirai – emperumAnAr thiruvavathAra uthsava kramam – http://sriperumbuthur.koyil.org/?page_id=164

thiruvAdi pUram uthsava kramam

 • Morning 
  • ANdAL thirumanjanam  (if EkAdhasi or amAvAsyai, perumAL and ubhaya nAchiyArs also enjoy thirumanjanam. on thiruvAdirai emperumAnAr also enjoys thirumanjanam)
  • thiruppAvai gOshti and sARRumuRai (On thiruvAdhirai, sthOthra pAtam also recited)
 • Evening
  • puRappAdu for ANdAL with iyaRpA gOshti (if EkAdhasi or amAvAsyai, perumAL also joins in puRappAdu. On thiruvAdhirai, emperumAnAr also joins in puRappAdu)
  • Return to temple
  • mAlai mARRal (garland exchange) with Adhi kEsava perumAL (only on days when perumAL is not in puRappAdu)
  • ANdAL on Unjal (jhUlA/swing) (If EkAdhasi, perumAL/ANdAL on swing together)
  • thiruppallANdu, kaNNinuN chiRu thAmbu, thiruvAimozhi 1 centum gOshti and sARRumuRai

pavithrOthsava kramam

 • Morning
  • emperumAnAr arrives at mirror room
  • hOmam
  • vEdha pArAyaNam
  • pUrNAhudhi
  • thiruppAvai gOshti and sARRumuRai
 • Afternoon
  • thirumanjanam for Adhi kEsava perumAL, thAyArs and emperumAnAr
  • thiruppAvai gOshti and sARRumuRai
 • Evening
  • puRappAdu for Adhi kEsava perumAL, ubhaya nAchiyArs and emperumAnAr with iyaRpA gOshti
  • Return to temple
  • perumAL, thAyArs, emperumAnAr arrive at the kaNNAdi aRai (mirror room) near yAga sAlai.
  • thiruvArAdhanam
  • hOmam (yAgam) begins
  • vEdha pArAyaNam
  • thiruppallANdu, kaNNinuN chiRu thAmbu, thiruvAimozhi 2 centums gOshti
  • pUrNAhudhi (hOmam completion)
  • sARRumuRai
  • emperumAnAr returns to his sannidhi. perumAl/thAyArs stay back at the mirror room itself.

Notes:

 • Thanks to srI u.vE. nArAyaNan swamy and Sri u.vE. maNivaNNan swamy for their valuable inputs. 
 • All times are tentative and may change according to situation.

3 thoughts on “kramam (routine)/timings

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *